TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1087/HQHN-GSQLngày 26/4/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc C/O mẫu E số thamchiếu E134100100512115 cấp 28/2/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bảnyêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báokhi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn