THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 357/TTg-KTN
V/v kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng(công văn số 56/BC-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2009) về kiểm tra thực hiện chính sách,chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nướccác cấp và trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nướcdo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nghiêm túc thực hiện đúng các quyđịnh của pháp luật về công sở, trụ sở, nhà làm việc; đẩy nhanh tiến độ thựchiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợpcác Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm phápluật về công sở, trụ sở, nhà làm việc bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả;hướng dẫn xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về công sở, trụsở, nhà làm việc.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp các Bộ, ngành liên quan kiểm tra thực hiện sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữunhà nước; trường hợp cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng quy định (bỏ trống, chomượn, cho thuê, bị chiếm dụng) phải thực hiện thu hồi theo quy định hiện hành;đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộcsở hữu nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải