BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 3573/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế thu nhập cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 691/CT-TNCN ngày 04/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm tra quyết toán thuế TNCN các năm 2009 đến 2013 là xác định khoản phụ cấp khu vực được trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại tiết c, điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công gồm:
“c) Phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu”
- Tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hướng dẫn:
“3. Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:
Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,... thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,... này không tính vào thu nhập chịu thuế”.
- Tại tiết b.5, điểm 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN vàNghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:
“b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực”.
Để thực hiện thống nhất trong cả nước, sau khi có ý kiến tham gia rà soát của các Bộ, ngành liên quan, ngày 24/4/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1381/TCT-TNCN về việc Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước cóthẩm quyềnban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Theo đó, phụ cấp khu vực được trừ khỏi thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính vàỦy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo hướng dẫn tại danh mục ban hành theo công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Duy Minh