VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3573/VPCP-KGVX V/v đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 575/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 1 năm 2008 về đề án "Xây dựng Khu Đại học PhốHiến tại tỉnh Hưng Yên", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến nhưsau:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh HưngYên hoàn thiện lại đề án theo hướng sau đây:

- Làm rõ cơ chế tài chính và đầu tư để đề án khả thi về tàichính;

- Làm rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với khu này, tráchnhiệm và quyền của chủ đầu tư; cơ chế quan hệ giữa chủ đầu tư và các trường,các đơn vị và khu xây dựng;

- Làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và BộGiáo dục và Đào tạo đối với Khu Đại học này; việc gì do Ủy ban nhân dân tỉnhHưng Yên giải quyết, việc gì do Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và Ủy ban biếtđể hoàn thiện lại đề án, trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản