BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 289/GSQL-THngày 15 tháng 4 năm 2013 của Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hảiquan) về việc vận đơn hàng rượu, thuốc lá điếu gửi kho ngoại quan theo Thông tưsố 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhậptái xuất một số loại hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bộ CôngThương đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kinh doanhtạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm2013.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tưsố 05/2013/TT-BCT ngoài những nội dung theo quy định, trên vận đơn đường biểncủa doanh nghiệp phải ghi số Giấy chứng nhận mã số (dưới đây viết tắt là số Mãsố) do Bộ Công Thương cấp. Như vậy, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2013, khi làm thủtục tạm nhập hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp phải xuấttrình vận đơn đường biển có ghi số Mã số theo quy định nêu trên.

Tại Điều 21, điều khoản chuyển tiếpcủa Thông tư số 05/2013/TT-BCT doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàngthực phẩm đông lạnh sẽ được sử dụng số mã số cũ được cấp theo Thông tư số 21/2011/TT-BCT hoặc số mã số mới được cấp theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT đểghi trên vận đơn đường biển trong vòng 60 ngày, kể từ ngày Thông tư số 05/2013/TT-BCT có hiệu lực. Điều 21 dẫn trên không có quy định chuyển tiếp đối với doanhnghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan đối với hàng có thuếtiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà).

Hiện nay, Bộ Công Thương đã và đangtriển khai cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với một số loại nhómhàng. Để tránh phát sinh chi phí lưu kho lưu bãi cho doanh nghiệp và tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bảnhướng dẫn, chỉ đạo cơ quan hải quan địa phương vẫn làm thủ tục tạm nhập cho cáclô hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà) kinh doanhtạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan mà vận đơn đường biển không ghi số Mã sốdo Bộ Công Thương cấp trong vòng 60 ngày, kể từ ngày Thông tư số 05/2013/TT-BCT có hiệu lực. Các quy định khác vẫn thực hiện theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện, nếu tiếptục phát sinh vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan phản ánh kịp thời về Bộ CôngThương để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(2)linhntm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú