BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày01/7/2010 (Nghị định 17).Sau gần 3 năm triển khaithực hiện, Nghị định 17 đã đi vào cuộc sống vàđạt được một số kết quả nhất định. Tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản đãtừng bước được củng cố, kiện toàn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Tuynhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đã phát sinh một số nội dung chưađược quy định trong Nghị định 17, một số quy định của Nghị định và văn bản hướng dẫn đã bất cập, không còn phù hợp, cầnđược nghiên cứu, đánh giá toàn diện.

Nhằm đánh giánhững kết quả đạt được và hạn chế, bất cập, làm rõ nguyên nhân, tìm giải phápnhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 17 và đềxuất xây dựng Luật Đấu giá tài sản trong năm 2014, BộTư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17 vào quý IV/2013.

Để Hội nghị sơkết có kết quả, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành và cơquan có liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động bánđấu giá tài sản của địa phương theo nội dung hướng dẫn sơ kết gửi kèm theo Côngvăn này.

Báo cáo sơ kết 03năm thi hành Nghị định 17 bằngvăn bản và email gửi Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 7 năm 2013. (Bảnemail xin gửi vềtheo địa chỉ hòm thư [email protected] hoặc [email protected]).

Bộ Tư pháp đềnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉđạo và phối hợp thực hiện.

(Trong trườnghợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh, CụcBổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 04.62739503).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp tại TP.HCM (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG SƠ KẾT TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢNCỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 3574 /BTP-BTTP ngày13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp)

1. Đánh giátình hình triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ vềbán đấu giá tài sản tại địa phương:

- Công tác tuyêntruyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướngdẫn thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP tại địa phương;

- Về việc ban hành văn bản ở địaphương để triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP (quy chế bán đấu giá...);

- Tình hình triểnkhai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành,trong đó quan tâm đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quátrình triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các điều kiện đảm bảoviệc thi hành Nghị định (về nguồn tài chính, nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy).

2. Đánh giá vềthực trạng tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương:

Trên cơ sở đánhgiá về thực trạng tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản cần chỉ ra thuận lợi,khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, trong đó tập trung vào cácnguyên nhân liên quan đến quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tàisản.

Nội dung đánh giáthực trạng tập trung vào các vấn đề sau đây:

2.1. Đánh giáchung:

- Đánh giá vềnhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của đấu giá viên,hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương;

- Sự quan tâm củaTỉnh ủy, Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động bánđấu giá tài sản của địa phương;

- Đánh giá vềđóng góp của hoạt động bán đấu giá tài sản đối với sự phát triển kinh tế - xãhội, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại địaphương; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm v.v...

- Thựchiện xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản: những thuận lợi, khó khăn, vướngmắc, bất cập.

2.2. Về đội ngũđấu giá viên:

- Đánh giá về sựphát triển số lượng, trình độ,chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của độingũ đấu giá viên (có số liệu cụ thể: số lượng đấu giá viên đã đăng ký trên địabàn, số lượng đấu giá viên đang hoạt động tại tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp...);

- Xác định nguyênnhân của vướng mắc, hạn chế trong phát triển đội ngũ đấu giá viên, chất lượngđấu giá viên tại địa phương.

2.3. Về tổ chứcbán đấu giá chuyên nghiệp:

- Việc phát triểncác tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tại địa phương;

- Nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạtđộng v.v. (có số liệu cụ thể).

2.4. Về kết quảhoạt động bán đấu giá tài sản:

Nêu rõkết quả bán đấu giá tài sản, chênh lệch so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhànước v.v đối với các nhóm tài sản bán đấu giá: tài sản là quyền sử dụng đất;tài sản thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tàisản giao dịch bảo đảm và một số loại tài khác trên địa bàn.

2.5. Về tình hình chuyển giao bán đấu giá quyền sửdụng đất sang các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2.6. Công tácquản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa phương:

- Đánh giá vềviệc thực hiện nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Nghị định 17 và cácvăn bản hướng dẫn, đặc biệt chế độ báo cáo và việc thanh tra, kiểm tra, xử lývi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò cơ quan quản lý nhà nước tại địaphương; những kết quả đã đạt được và khó khăn trong công tác quản lý nhà nướctại địa phương;

- Đánh giá sựphối kết hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành có liên quan trong quản lýnhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa phương;

2.7. Những nội dung khác liên quan.

3. Đề xuất,kiến nghị:

- Những nội dungkiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 17 và các văn bản hướng dẫn thi hành: nêucụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các đề xuất, kiến nghị;

- Đề xuất nhữngnội dung cần thiết phục vụ việc xây dựng Luật Đấu giá tài sản;

- Kiến nghị, đềxuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản tạiđịa phương;

- Giải pháp nhằmnâng cao số lượng, chất lượng đấu giá viên trong thời gian tới tại địa phương;

- Những nội dungcần đổi mới, cải tiến trong quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động bán đấu giátài sản tại địa phương và giải pháp thực hiện tăng cường hiệu quả quản lý./.