BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3578/BTC-TCHQ
V/v gia hạn thêm thời gian sử dụng Tem miễn phí và biên lai thu lệ phí Hải quan do Tổng cục Thuế phát hành

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố.

Ngày 11/11/2009, Bộ Tài chính banhành Quyết định số 2807/QĐ-BTC về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụngcác loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại phần III của Quyết định trên cóquy định: “Các mẫu tem hàng miễn thuế (MT-01N, MT-04L) và biên lai thu lệ phíhải quan ( 01/LPHQ ) do Tổng cục Thuế phát hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trịsử dụng hết thời điểm ngày 31/03/2010”.

Nay, Bộ Tài chính thông báo hailoại tem miễn thuế (MT-01N, MT-04L) và biên lai thu lệ phí hải quan (01/LPHQ )do Tổng cục Thuế phát hành trước đây vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thờiđiểm ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Bộ Tài chính thông báo để các đơnvị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Cục thuế các tỉnh, Thành phố;
- Cục Quản lý thị trường;
- Lưu: VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn