BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3578/TCHQ-TXNK
V/v: gia hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thép Hưng Thịnh.
(Cụm công nghiệp Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CVHT ngày02/7/2012 (kèm hồ sơ) của Công ty cổ phần Thép Hưng Thịnh về việc xin được làmthủ tục hải quan và gia hạn nộp thuế VAT tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và CụcHải quan Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày29/11/2006; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 thì: ngườinộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợnếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp bị thiệt hại vật chất,gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tạinạn bất ngờ; số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn là tổng số tiền thuế, tiềnphạt người nộp thuế còn nợ tính đến thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tainạn bất ngờ, nhưng tối đa không quá trị giá vật chất bị thiệt hại; thời giangia hạn nộp thuế tối đa không quá hai năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền gia hạn thực hiện theo Điều 133Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công tycổ phần Thép Hưng Thịnh kiểm tra, đối chiếu và thực hiện theo đúng qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thép HưngThịnh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lạng Sơn, Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn