TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3579/CT-THNVDT
V/v lệ phí trước bạ ô tô bơm bêtông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

Công ty CPĐT-XD-VT-CG DINMY(Địa chỉ: 11 Sầm Sơn, P.4, Q. Tân Bình)

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nhậnđược văn thư số 03/CV ngày 07/6/2010 của Công Ty CPĐT-XD-VT-CG DINMY về việcxác định giá tính lệ phí trước bạ ô tô bơm bê tông hiệu Isuzu. Về vấn đề nàyCục thuế thành phố có ý kiến sau:

Ngày 10/6/2010, Thông tư số 68/2010/TT-BTC có hiệu lực, do đó căn cứ điểm 3 Điều 6 Chương II Thông tư số68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quyđịnh: “Giá trị tài sản là tàu thuyền, xe ôtô, xe gắn máy, súng săn, súng thểthao tính lệ phí trước bạ (sau đây gọi chung là giá trị tài sản trước bạ) làgiá trị tài sản thực tế chuyển nhượng trên thị trường trong nước tại thời điểmtính lệ phí trước bạ.”

Căn cứ tờ khai lệ phí trước bạ ngày8/4/2010 của Công Ty CP Sông Đà Ban Mê kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô bơm bêtông hiệu Isuzu, dung tích 11.044cm3, do Nhật sản xuất năm 1991 vớigiá mua theo hóa đơn là 1.418.677.190 đ. Chi cục thuế Tp Buôn Ma Thuột xác địnhtrị giá tính thuế của loại xe này là 1.600.000.000đ và đã ra thông báo thu lệphí trước bạ với số tiền là 32.000.000đ vào ngày 12/4/2010.

Do đó, Cục thuế TP đề nghị Chi cụcthuế Tân Bình dựa vào giá do Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột đã xác định để tínhvà thu lệ phí trước bạ loại xe nói trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, THNVDT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử