BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
Số: 3579/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
(Số 2, Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 244/CV-HTC ngày 24.6.2011 của Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội hỏi về việc phân loại mặt hàng “trạm thu phát gốc” và việc thực hiện mã mặt hàng thiết bị đồng bộ sẽ được áp dụng theo văn bản nào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Việc phân loại áp mã một mặt hàng phải căn cứ vào đặc tính của hàng hóa (cấu tạo, công dụng, tính năng…), theo công văn của Công ty gửi thì không có đủ các thông tin cần thiết để xác định mã số cụ thể. Đề nghị công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25.12.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15.11.2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, đối chiếu với mặt hàng công ty nhập khẩu để xác định mã số.
Về việc áp mã mặt hàng thiết bị đồng bộ thực hiện theo quy định tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Công ty có thể tham khảo các văn bản này trên Website Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn) hoặc Website Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn).
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Viễn Thông Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang