BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3579/TCHQ-TXNK
V/v: thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đức.
(Đ/c: số 15/2 Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời văn bản số 1906 ngày 19/6/2012 của Công ty TNHHThương mại Dịch vụ Trí Đức về việc xác định thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặthàng máy phân tích (xét nghiệm) nước tiểu dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính thì:“Thiết bị, dụng cụ y tếgồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụpdùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vếtthương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu;bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng choy tế khác…” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 06/2012/TT-BTC thì:Thuếsuất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4 – đốitượng không chịu thuế GTGT, Điều 9 – thuế suất 5% và Điều 10 – thuế suất 10%Thông tư 06/2012/TT-BTC Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu,sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

“Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giátrị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư này…”

Theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thươngmại Dịch vụ Trí Đức nhập khẩu mặt hàng máy phân tích (xét nghiệm) nước tiểuhiệu DUSR-720 của Hàn Quốc nếu mặt hàng này là máy móc, dụng cụ chuyên dùng choy tế thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp Công ty căn cứ mức thuế GTGT tại Biểu thuế suấtthuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tưsố 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính không phù hợp với hướng dẫntại Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư số 06/2012/TT-BTC .

Ngoài ra, về việc phân loại mặt hàng nêu trên, tham khảo quyđịnh về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2007, 2012 của Tổ chứcHải quan Thế giới thì “Các dụng cụ và máy móc sử dụng trong phòng xét nghiệmmáu, dịch tế bào, nước tiểu,… dù các cuộc kiểm tra đó là để chuẩn đoán bệnh haykhông chuẩn đoán bệnh nói chung thuộc nhóm 9027.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Dịchvụ Trí Đức được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC), Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường