VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3579/VPCP-KTN
V/v thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà mày đóng tàu Ba Son.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: BộGiao thông vận tải.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3073/BGTVT - BC ngày 10 tháng 4năm 2013) liên quan đến tình hình thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trênsông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

BanChỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máyđóng tàu Ba Son trong thời gian ngắn đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kếtquả bước đầu.

Thờigian tới, Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắccủa từng dự án; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế,chính sách để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch di dời, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ