BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 358/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo tình hình sắp xếp và sử dụng nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 83/2007/TT-BTC ngày16/07/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Tàichính. Ngày 18/12/2009 Bộ Tài chính có công văn số: 17776/BTC-QLCS yêu cầu cácBộ, ngành, Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế và các địa phương đẩy nhanhtiến độ triển khai việc thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữunhà nước và hoàn thành việc lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đấtgửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2010.

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tàichính, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường, đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trươnghoàn thành việc kê khai, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và gửi báo cáo về Bộ Giáodục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 28/02/2010.

Đối với các trường, đơn vị đóng trênđịa bàn các tỉnh thành phố khi thực hiện việc kê khai nhà đất theo Quyết địnhsố 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần chủ động làm việc với Ban chỉ đạo09 của địa phương (đối với các địa phương có Ban chỉ đạo 09) hoặc phối hợp vớiSở Tài chính (đối với các địa phương không có Ban chỉ đạo 09) để cùng tiến hànhlập Biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà đất của đơn vị theo mẫu số 03/BBThông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính đối với từng cơ sởnhà, đất đã kê khai báo cáo, có sự tham gia của cơ quan chủ quản. Đề nghị cácđơn vị xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để quyết định cho giữ lại tiếptục sử dụng, sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đàotạo (Vụ Kế hoạch – Tài chính) 1 bản để tổng hợp.

Đối với các trường và các đơn vị trựcthuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được thựchiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (đợt 1), đã có công văn của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, yêu cầu đơn vị thực hiện theo phương án đã được sắp xếp, có văn bảnbáo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện của trường, đơn vị. Nếu trong quátrình thực hiện có phát sinh vướng mắc báo cáo Bộ, UBND tỉnh, ban chỉ đạo 09 đểkịp thời xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơnvị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Ngữ