BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 358/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng Di Anh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 773/SKHĐT-ĐKĐT ngày 29/01/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng Di Anh. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập Công tyTNHH xây dựng Di Anh 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựngnhà cao tầng, công trình kỹ thuật dân dụng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấychứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầutư là Shinwon Electric Construction Co., Ltd được thành lập theo pháp luật HànQuốc có chức năng kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động xin thành lập doanhnghiệp tại Việt Nam; Các văn bản pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoálãnh sự theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnhvực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủđiều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luậtvề xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bảncho cơ quan nhà nước quản lý xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩmquyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh