TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn
Đ/chỉ :199 Đường 19, P.Bình trị đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0301413755

Trả lời văn bản số 286/2011/CV-SEE ngày30/12/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 16 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa cung ứng dịch vụ:

“ Tiêu thức “Số thứ tự, tên hànghóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tênhàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơntự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoáđơn thì không phải gạch chéo.

Trường hợp người bán quy định mãhàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tênhàng hoá.

Các loại hàng hoá cần phải đăng kýquyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệuđặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, sốmáy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôinhà hoặc căn hộ…

Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thùnhư điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thìtrên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ”.

Trường hợp Công ty trình bày có nhậnhóa đơn giá trị gia tăng ký hiệu ND/13P, số 0000382 ngày 26/12/2014 của Chinhánh Công ty TNHH TM- DV Tâm Nhân Đức - Nhà hàng the adora - Grand view cungcấp dịch vụ “tổ chức hội nghị khách hàng” nhưng trên hóa đơn các chỉ tiêu đơnvị tính, số lượng, đơn giá bỏ trống không ghi thì hóa đơn này vẫn hợp lệ để làmcăn cứ kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT4;
- Lưu: HC, TTHT.
48-1078/2015 hyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga