ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 358/UBDT-VP135
V/v hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã BG, xã ATK, thôn ĐBKK năm 2013 thuộc CT MTQGGNBV giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dântỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giaiđoạn 2012 - 2015,

Căn cứ Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT ngày 6/12/2012 của BộKế hoạch và Đầu tư về giao vốn thực hiện cácChương trình mục tiêu quốc gia năm 2013,

Ủy banDân tộc hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xãđặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn, bản đặc biệt khó khăn(dự án 2) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn2012 - 2015 như sau:

1. Phạm vi, đối tượng đầu tư:

- Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại các Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ; Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ; Quyết định 69/2008/QĐ-TTg ; Quyết định 1105/QĐ-TTg nhưng chưahoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn II; các xã thuộc vùng CT229 đượcphê duyệt tại Quyết định 791/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008;

- Các thôn đặc biệt khó khăn được phê duyệt tại Quyết định 01/2008/QĐ-UBDTngày 11/01/2008; Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 củaỦy banDân tộc; các thôn đặc biệt khó khăn củacác xã đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 23/02/2012.

2. Các công trình đầu tư, xây dựng:

Các công trình đầu tư xây dựng bao gồm: Làm mới, sửa chữa, cải tạo nângcấp các công trình cơ sở hạ tầng trên địabàn các xã, thôn, bản thuộc đối tượng của dự án theo tiêu chí nông thôn mới (kểcả sửa chữa, nâng cấp công trình cũ đầu tư bằng nguồn vốn khác) như sau:

- Hệ thống công trình giao thông phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Hệ thống các công trình điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

- Công trình nhà văn hóa; nhà sinh hoạt cộng đồng; trạm chuyển tiếpphát thanh,

- Trạm y tế xã đồng bộ cả công trình phụ trợ điện, nước sinh hoạt,trang thiết bị thiết yếu theo chuẩn hóa cơ sở y tế cấp xã.

- Trường, lớp học tại trung tâm xã; lớp tiểu học, lớp mẫu giáo, nhà trẻở thôn, bản đồng bộ cả điện, nước sinh hoạt, trang bị bàn ghế học tập, côngtrình phục vụ cho học sinh bán trú, nhà ở giáo viên.

- Công trình thủy lợi nhỏ, côngtrình thủy lợi kết hợp cấp nước sinh hoạt phục vụ trong phạm vi xã,thôn, bản hoặc liên xã, liên thôn bản.

3. Chủ đầu tư;

Công trình đầu tư có tính liên hoàn, sử dụng trên phạm vi liên xã hoặccông trình có yêu cầu kỹ thuật cao giao cấp huyện làm chủ đầu tư. UBND huyện thànhlập Ban quản lý dự án riêng hoặc giao cho Ban quản lý dự án đã có thực hiện.Ban quản lý dự án huyện được mở tài khoản tại KBNN huyện và có con dấu riêng.

Công trình do một xã quản lý sử dụng, giao cho cấp xã làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập BanQuản lý dự án trực thuộc UBND xã, có tưcách pháp nhân, được mở tài khoản tại KBNN huyện và sử dụng con dấu của UBND xãđể giao dịch. Thành phần gồm: Trưởng ban là Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND xã; kế toán; các thành viên khác gồmmột số cán bộ đại diện các ban ngành trong xã, các Trưởng thôn bản, các hộ đạidiện cho các cộng đồng dân cư hưởng lợi trong xã (do các cộng đồng dân cư đềcử). Ban Quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trường hợp xã khó khăn trong việc làm chủ đầu tư, UBND huyện có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môngiúp xã hoặc tham gia ban quản lý cấp xã để xã có đủ năng lực làm chủ đầu tư.

4. Cấp quyết định đầu tư:

UBNDhuyện là cấp quyết định đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật các côngtrình thuộc dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khókhăn.

5. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã:

- Trên cơ sở công trình đầu tư quy định tại mục 2 và quy hoạch pháttriển cơ sở hạ tầng trên địa bàn, UBND xãthông báo và tổ chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân, có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội để lựa chọn danh mục,địa điểm, mức vốn (vốn NSTW, NSĐP, huy động), quy mô công trình, tổng hợp thông qua thường trực Hội đồng nhândân xã để trình UBND huyện phê duyệt. Căn cứ danh mục công trình được UBND huyện phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lậpBáo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng kèm theo kế hoạch đấu thầu, tổ chức thẩmđịnh và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Khi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,bản vẽ thi công, dự toán công trình, chủ đầu tư phải bàn bạc với dân, lấy ýkiến tham gia của cộng đồng dân cư (những người hưởng lợi trực tiếp) về nộidung đầu tư cũng như cơ chế huy động đóng góp xây dựng công trình.

- Trình tự, thủ tục và phê duyệt kết quảđấu thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theoLuật Xây dựng.

- Quản lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 củaChính phủ và quảnchi phí đầu tư xâydựng công trình thực hiện theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 củaChính phủ.

6. Giám sát xây dựng chủ đầu tư tổ chức thực hiện giám sát thi công vàchịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định. Giám sát cộng đồng thựchiện theo quy định củaQuyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát đầutư cộng đồng.

7. Nghiệm thu, bàn giao, khai thác, vận hành:

- Nghiệm thu, bàn giao công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành. Các thành phần tham gianghiệm thu gồm;

+ Đại diện chủ đầu tư;

+ Đại diện đơn vị thi công xây dựng;

+ Đại diện giám sát của chủ đầu tư, đại diện Ban giám sát cộng đồng;

+ Đại diện tổ chức, cá nhân quản sử dụng công trình;

+ Đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi công trình,

Tùy từng trường hợp cụ thể, Chủđầu tư có thể mời thêm thành phần có liên quan tham gia nghiệm thu.

- Sau khi nghiệm thu, Chủ đầu tư bàn giao công trình cho UBND xã để giao cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng (Bàn giao tay ba:Chủ đầu tư - Bên thi công - Người hưởng lợi) và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệucó liên quan đến công trình cho UBND xã.

- Quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình

+ Những công trình hạ tầng phục vụ lợi ích chung toàn xã (đường liênthôn, trường học, trạm xá, trạm biến thế, kênh mương chính...) UBND xã chịutrách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì. Căn cứ số vốn được phân bổ cho duytu, bảo dưỡng, UBND xã chỉ đạo lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình doxã quản , huy động công sức của nhândân địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư duy tu, bảo dưỡng côngtrình.

+ Những công trình (còn lại) phục vụ lợi ích hộ và nhóm cộng đồng docác hộ và nhóm cộng đồng được hưởng lợi trực tiếp quản lý, vận hành và tự huyđộng vốn bảo trì với sự kiểm tra củachính quyền xã.

8. Quản lý, thanh quyết toán vốn:

- Việc thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toánvốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

- Việc quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã,phường, thị trấn.

9. Tổ chức thực hiện ở địa phương:

- UBNDtỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dựán trên địa bàn tỉnh.

- Giao cho cơ quan m công tácdân tộc của tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành của tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án,

- Chỉ đạo Sở, ngành, các huyện trên cơsở chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên, kiểm tra giám sát, đôn đốcthực hiện dự án theo quy định.

- Bố trí kinh phí quản lý dự án cho cơ quan chủ trì và các cơ quan liênquan từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Những dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹthuật, lựa chọn thầu xây dựng trước ngày ký văn bản này được thực hiện theo cáchướng dẫn phù hợp tại thời điểm phê duyệt.

10. Chế độ báo cáo:

Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý và năm về kết quả thực hiện Dự án hỗtrợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã antoàn khu; thôn, bản đặc biệt khó khăn gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướngmắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban Dân tộc đểkịp thời sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Các Bộ: KH&ĐT; TC; LĐTB&XH; XD; NN&PTNT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân tộc;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VP135 (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan