BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3580/TCHQ-PC
V/v: vướng mắc xử lý vi phạm đối với Công ty Quang Khánh.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2020/HQHP-CBLXL ngày 03/7/2012 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Thươngmại Dịch vụ XNK Quang Khánh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụthể, đối chiếu với quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 4 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) của Chính phủ để xác định hành vi vi phạm và xửlý vụ việc theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường