BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3580/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1397/CT-KTT1 ngày 14/8/2013 củaCục Thuế tỉnh Bình Phước về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chinhánh Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC tại tỉnh Bình Phước, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT của Công ty cổ phần đầu tưvà thương mại DIC, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1386/TCT-KK ngày 02/5/2013gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; Cục Thuế thànhphố Hồ Chí Minh có công văn số 5706/CT-KTT4 ngày 21/8/2013 về việc báo cáo tìnhhình kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC gửi Tổngcục Thuế (bản photocopy công văn số 5706/CT-KTT4 ngày 21/8/2013 của Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh gửi kèm theo).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước căncứ kết quả làm việc của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số5706/CT-KTT4 nêu trên, phối hợp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để giảiquyết khấu trừ, hoàn thuế của Chi nhánh Công ty DIC theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phướcđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC, CS, TTr;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái