VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3580/VPCP-KGVX
V/v Dự án xây dựng ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh và Dự án đầu tư xây dựng khu kí túc xá sinh viên ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ về Dự ánxây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Dự án đầu tư xây dựng khu kítúc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 540/ĐHQG-VP ngày 08 tháng 4 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ýkiến như sau:

- Yêu cầu Đại học Quốc gia thành phốHồ Chí Minh có văn bản báo cáo đầy đủ nội dung về tiến độ triển khai xây dựng,công tác rà soát, dự kiến bổ sung, điều chỉnh Dự án xây dựng Đại học Quốc giathành phố Hồ Chí Minh và tiến độ triển khai, nhu cầu vốn năm 2011 của Dự án xâydựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, gửi cácBộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòngChính phủ.

- Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp nghe Đại học Quốc gia báo cáo các nội dungnêu trên, thảo luận các giải pháp thực hiện và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
- Các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ