BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3581/BTC-CST
V/v: trả lời kiến nghị

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Kim Liên Thành

Bộ Tài chính nhận được công văn số 106/VPCP-CCHCng ày 5/1/2007 của Văn phòng Chính phủ kèm kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Kim Liên Thành về vướng mắc trong việc giải quyết miễn thuế nhậpkhẩu của dự án khuyến khích đầu tư. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1/ Về thủ tục miễn thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Về thủ tục, trình tự giải quyết miễn thuế: thực hiện theo quy định tại Mục I Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC và Quyết định số 801/QĐ-TCHQ ngày 3/5/2006 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan theo nguyên tắc đối tượng nộp thuế sẽ tự xác định, tự chịutrách nhiệm trước pháp luật về danh mục hàng hoá miễn thuế. Đối với dự án đầu tư trong nước, đơn vị phải nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan hải quan có cơ sở theo dõi đối chiếu về tiêu chí lĩnh vực hay địa bàn hoạt động được hưởng ưu đãi thuế (không cần xuất trình Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư).

2/ Về việc miễn thuế nguyên liệu, vật tư 5 năm:

- Về Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được: Ngày 15/8/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 827/2006/qđ-bkhđt có kèm theo Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về văn bản hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện, trước đây Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư số 07/2004/TT-BTM ngày 26/8/2004 hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm ban hànhDanh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được không ảnh hưởng đến việc giải quyết miễn thuế; vì trước đó, cơ quan Hải quan vẫn căn cứ Danh mục kèm theo Quyết định 704/2003/QĐ-BKH nêu trên để giải quyết. Riêng văn bản hướng dẫn phân loại nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện, trong khi chờ Bộ Thương mại huớng dẫn chính thức thì cơ quan hải quan hiện đang căn cứ Thông tư số 07/2004/tt-btm nêu trên để làm cơ sở xử lý.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Kim Liên Thành được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Hà HuyTuấn