BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3582/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 7311/CT-PC ngày 13/8/2015 củathànhphố Hồ Chí Minh vềviệc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với xuất khẩuqua biên giới đất liền của Công ty cổ phần Trích ly Du thựcvật. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Cổ phần Trích ly Dầu thực vật kinhdoanh thương mại, không trực tiếp sản xuất hàng hóaxuất khẩu, không có cơ sở vật chất (kho hàng, cửa hàng, chi nhánh trực thuộc);Công ty có hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền, công ty thuộc đối tượng,trường hợp tại Điểm 1 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quảnlý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu qua biên giới đấtliền.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Thuếviệc thực hiện kiểm tra hàng hóa xuất khẩu không thống nhất theo chỉ đạo của BộTài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; Tương tự trường hợpnày, trước đâyTổng cục Thuế đã có Phiếu lấy ý kiến số 4332/TCT-KK ngày 08/7/2015 gửi Tổng cục Hải quan xin ý kiến trường hợp của Côngty TNHH Huy Hưng Lợi.

Vì vậy, để cơ quan thuế có căn cứ thựchiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ củaCông ty cổ phần Trích ly Dầu thực vật đến Tổng cục Hải quan để kiểm tra việc thựchiện thủ tục hải quan theo đứng hướng dẫn tại công văn số 12485/BTC-TCT nêutrên.

Trường hợp Công ty có hoạt động xuấtkhẩu, nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ chứng minh về vận tải,thì không được hoàn thuế theo quy định tại Điểm 7 Công văn 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính; trường hợp không có đủ cácthông tin theo hướng dẫn về trách nhiệm của cơ quan hải quan và các thủ tục kèmtheo quy định tại Luật Hải quan, thì không được khấu trừ,hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 9 Công văn số 10492/BTC-TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tng cục Hải quan; /
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí