BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3583/TCT-CS
V/v thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 406/CT-TTHT ngày 19/7/2013 của Cục Thuếtỉnh Cao Bằng về chính sách thuế đối với khoản tiền mà Công ty CP Măng gan CaoBằng nhận được do góp vốn liên doanh nhưng không chia theo tỷ lệ vốn góp vớiCông ty hữu hạn Silíc Ý Đạt - Trung Quốc để thành lập Chi nhánh Công ty CP Mănggan Cao Bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 55 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 củaChính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

"… Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải do đại diện có thẩmquyền của các bên hợp doanh ký tắt vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợpđồng. Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài có hiệulực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư."

Tại hồ sơ gửi kèm công văn số 406/CT-TTHT ngày 19/07/2013,Cục Thuế tỉnh Cao Bằng chỉ gửi hợp đồng hợp tác kinh doanh, phụ lục hợp đồng,biên bản bàn giao của Công ty Măng gan mà không có Giấy chứng nhận đầu tư vàcác hồ sơ, tài liệu liên quan về việc thực hiện dự án đầu tư. Vì vậy, trongtrường hợp này chưa đủ căn cứ pháp lý để giải quyết. Thêm vào đó, Tổng cục Thuếnhận thấy việc ký phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh để chuyển giao cho Côngty Ý Đạt điều hành, quản lý toàn bộ Chi nhánh sản xuất Fê rô tại Cao Bằng nàycó thể là hiện tượng lách Luật (Bản dự án hoặc Cho Thuê dự án), thay vì việctrả tiền mua, thuê dự án 1 lần thì Công ty Ý Đạt lại chi trả cho Công ty Mănggan hàng năm (với số tiền là 40 vạn NDT) dưới danh nghĩa là phân chia lợi nhuậnđầu tư.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng yêu cầu Công tyMăng gan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án đầu tư, đồngthời căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật (như: Luật đầu tư, Luật doanhnghiệp, Luật khoáng sản và các văn bản pháp luật có liên quan), căn cứ tìnhhình thực tế hoạt động, phối hợp với các văn bản ban ngành có liên quan củatỉnh để xác định tính hợp lý, hợp pháp trong trường hợp này. Trên cơ sở mới cócăn cứ để hướng dẫn nghĩa vụ thuế của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cao Bằng biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC - TCT, Vụ KK&KTT - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn