BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3584/BGTVT-ATGT
V/v: đề nghị tăng cường xử lý đối với các xe ô tô chở quá tải tham gia giao thông trên đường bộ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian gần đây, tình trạng xe ôtô chở hàng hóavượt quá tải trọng cho phép của phương tiện, của cầu, đường bộ đang có chiềuhướng gia tăng. Đây chính là những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông,làm gia tăng tai nạngiao thông và là nguyên nhân trực tiếp gây hư hỏng công trình giao thông đườngbộ. Đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do xe quá tải làm sập gẫy cầuyếu, lật đổ khi đi trên những đoạn đường cong, đèo dốc gây ùn tắc giao thông nhiều giờ. Đ chấn chnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chhàng quá tải trọng, Thủ tướng Chínhphủ đã có Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 gửi các Bộ, ngành,địa phương.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thôngvận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sátQuản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (trên cơ sở Quy chế phối hợp số 137/QC-LN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của hai Tổng cục trong công tác bảo đảmtrật tự an toàn giao thông đường bộ) xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạchliên ngành số 1230/KHPH ngày 28 tháng 3 năm 2013 về việc phối hợp kiểm soát, xửlý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép trên QL.5 tại thànhphố Hải Phòng trong tháng 4 năm 2013.

Qua thời gian đầu triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngànhsố 1230/KHPH , số lượng xe ôtô vi phạm quy định về chở hàng hóa quá khổ, quá tảilưu thông trên QL.5 đã giảm đáng kể; các xe vi phạm được phát hiện và xử lý kịpthời, đúng quy định của pháp luật đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của cácdoanh nghiệp vận tải và dư luận xã hội.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm ch đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời ngăn chặn tình trạngxe ôtô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng quy định, góp phần kiềm chế, giảmtai nạn giao thông và kéo dài tuổi thọ của công trình giao thông, Bộ Giao thôngvận tải đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng và triểnkhai thực hiện Kế hoạch liên ngành kiểm tra, xử lý xe ôtô chở hàng hóa quá khổ,quá tải trọng quy định tham gia giao thông đườngbộ trên địa bàn của địa phương ngay trong đầu tháng 5 năm 2013; đồng thời, đẩymạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý tảitrọng, khổ giới hạn của phương tiện và cầu, đường bộ nhằm tạo sự đồng thuận,ủng hộ trong dư luận xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp vận tải, chủhàng, chủ xe và lái xe.

2. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường phối hợp vớicác cơ quan chức năng của địa phương trong việc xây dựng và triển khai thựchiện Kếhoạch liên ngành nói trên./.


Nơi nhận:
- Như trên
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục ĐBVN (để thực hiện);
- Lưu: VT, ATGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường