Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3584/UBND-VX
Về việc thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Thực hiện chỉ đạo tạiThông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ban Chấp hànhTrung ương thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cáchtuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Ủy ban nhân dân Thànhphố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm ngưng thực hiện Quyếtđịnh số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố vềphê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đươngtrong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố. Việc bổnhiệm lãnh đạo sẽ được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòngcủa Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Giao Sở Nội vụ Thành phốcăn cứ vào Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấpsở, cấp phòng” được cấp trên ban hành, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phốQuyết định thay thế Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH, TC;

- Lưu:VT, (VX/VN) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân