BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3585/TCT-CS
V/v: Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam

Trảlời Công văn số 2014/ 07/21/CV-TEV ngày21/07/2014 của Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam về lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- TạiĐiều 2 Chương I Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Tổchức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sảnthuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệphí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.

Trườnghợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạnêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơquan Thuế trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước cóthẩm quyền.”

- TạiKhoản 3 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của BộTài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ, quy định sửa đổi Khoản 25, Điều 3 vềcác trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“25.Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh”

Căn cứ quy định trên,trường hợp các công trình như: nhà ăn, nhà xưởng, nhà điều hành, nhà để xe, nhàbảo vệ, nhà chứa rác, nhà bơm, phòng máy phát, trạm biến thế và mái che củaCông ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam phục vụ cho dự án sản xuất các linh kiện điện và thiết bị điện, điệntử; các thiết bị và sản phẩmkỹ thuật sốbằng công nghệ cao thì thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theoquy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);

- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn