BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3586/LĐTBXH-LĐTL
V/v yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh QuảngNgãi

Trả lời công văn số 1806/SLĐTBXH-LĐTLngày 26/8/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về xácđịnh yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghịđịnh số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và khoản 4 Điều 9 Thông tưsố 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộithì khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, công ty loại trừ yếu tố khách quanảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước can thiệp để bình ổn thịtrường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hoặc giảm vốn nhà nước, tăngkhấu hao đthu hồi vốn nhanh; công ty thực hiện sản phẩm,dịch vụ công ích do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá, thực hiện chương trìnhan sinh xã hội theo quy định của Chính phủ, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinhdoanh, chênh lệch trả thưởng thực tế so với thực hiện của năm trước liền kề đốivới công ty kinh doanh xổ số.

Căn cứ nội dung công văn số 1806/SLĐTBXH-LĐTL của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi vàđối chiếu với các quy định trên thì trường hợp do Nhà nước quy định hạn mức sốlượng vé phát hành (năm 2013 Bộ Tài chính quy định phát hành 107.000.000 vé;năm 2014 là 104.000.000 vé) làm giảm lợi nhuận của Công ty Xổ số kiến thiếtQuảng Ngãi thì loại trừ khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của viên chứcquản lý. Trường hợp năng suất lao động giảm do Công ty tuyển thêm lao động theoyêu cầu của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm ảnh hưởng đếnnăng suất lao động của Công ty thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnhQuảng Ngãi báo cáoy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét,loại trừ khi xác định quỹ tiền lương thực hiện cho phù hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Sở được biết./.


Nơi nhận:
-
Như trên;
-
TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
-
Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh