BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3586/TCT-CS
V/v: Phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp đềnghị hướng dẫn vướng mắc về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động muabán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giátrị gia tăng như sau:

“1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếptrên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị giatăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanhtoán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý muavào tương ứng”.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trịgia tăng quy định: “1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị giatăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 của Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừcác hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này.

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có hoạt độngmua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thực hiện nộp thuế theo phương pháp tínhtrực tiếp trên giá trị gia tăng không phân biệt hoạt động mua, bán, chế tácvàng, bạc, đá quý xuất khẩu hay nội địa.

Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quýđể xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xác định sốthuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thìkhông được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm trang sức chủ yếu từđồng thau và đá nhân tạo, đề nghị đơn vị có văn bản gửi cơ quan quản lý chuyênngành để xác định sản phẩm của đơn vị có được coi là sản phẩm vàng, bạc, đá quýhay không để áp dụng chính sách thuế phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, CST-BTC;
- Công ty TNHH royal alliance ViNa;
- Công ty TNHH Pranda Việt Nam
- Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
- Công ty TNHH Lucidau Jewelry
- Công ty TNHH Jewelpark ViNA
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn