VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3587/VPCP-KTN
V/v cấp phép thăm dò mỏ đá vôi Khối II, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xétđề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 349/BXD-VLXD ngày 08 tháng 3 năm 2013về việc chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đá vôi khối II tại xã SơnDương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Trongkhi chờ Danh mục các khu vực không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sảnchính thức được phê duyệt, đồng ý để Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Hải thựchiện các thủ tục chuẩn bị cấp phép thăm dò đối với mỏ đá vôi Khối II, xã SơnDương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công vănnêu trên; việc cấp giấy phép thăm dò thực hiện theo quy định của pháp luật vềkhoáng sản.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Các Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ