BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3588/TCHQ-TXNK
V/v: xin miễn giảm và khoanh nợ phạt chậm thuế nhập khẩu hàng hóa do bị thiên tai bão lụt năm 2002.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thiên Mỹ.
(17D Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 60/TTr /TM của Côngty TNHH Thương mại Thiên Mỹ về việc xin miễn giảm và khoanh nợ phạt chậm thuếnhập khẩu hàng hóa do bị thiên tai bão lụt năm 2002. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 6 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009của Bộ Tài chính quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư thì trường hợp Côngty TNHH Thương mại Thiên Mỹ không thuộc trường hợp được áp dụng Thông tư237/2009/TT-BTC .

2. Vấn đề Công ty kiến nghị, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 447/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2011 và công văn số 6687/TCHQ-TXNK ngày30/12/2011 hướng dẫn đơn vị thực hiện. Đề nghị, Công ty nghiên cứu và thực hiệntheo hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại ThiênMỹ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang