BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3589/BCT-CNNg
V/v đăng ký sản xuất lắp ráp xe gắn máy, xe máy điện

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty cổ phần liên doanh Việt Thái

Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 15/CV-13 ngày 12 tháng 3 năm 2013 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần liên doanh ViệtThái về việc đăng ký sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh và xe máy điện tạiKhu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Về việc này, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái được thànhlập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanhnghiệp 0600691052 ngày 10 tháng 5 năm 2010 và đăng ký điều chỉnh ngày 11 tháng3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp với mục tiêu hoạt độngtrong lĩnh vực gia công cơ khí, sản xuất, lắp ráp xe đạp, xe đạp điện, xe gắnmáy hai bánh, xe máy điện và gia công kim loại và sản xuất các sản phẩm bằngkim loại khác.

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phầnliên doanh Việt Thái đầu tư dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh,xe máy điện tại địa điểm Lô C5-1, C5-2 Khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa,thành phố Nam Định. Ở thời điểm hiện tại, các sản phẩm xe gắn máy hai bánh vàxe máy điện không phải là các sản phẩm đầu tư có điều kiện. Do vậy việc Công tycổ phần liên doanh Việt Thái đầu tư sản xuất, lắp ráp các sản phẩm xe gắn máyhai bánh và xe máy điện là không trái với các quy định hiện hành.

Bộ Công Thương ủng hộ chủ trương đầu tư này củaCông ty.

2. Tại Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3năm 2011 của Bộ Công Thương, thủ tục kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đủ điềukiện sản xuất lắp ráp xe gắn máy hai bánh theo các quy định của Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ Công nghiệp đã được hủy bỏ. Dovậy trong quá trình đầu tư để sản xuất lắp ráp các sản phẩm nói trên, Công tycổ phần liên doanh Việt Thái tự chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ các quyđịnh trong Quyết định số 24/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ Công nghiệp.Các loại xe gắn máy và xe máy điện do Công ty sản xuất, lắp ráp phải được đăngký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và đăng kiểm chất lượng theo quy định củapháp luật hiện hành.

Vụ Công nghiệp nặng thông báo các ý kiến nêu trêncủa Lãnh đạo Bộ Công Thương để Công ty cổ phần liên doanh Việt Thái biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐKVN;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNGNgô Văn Trụ