VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: kế hoạch sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2011-2015 thuộc UBND tỉnh Tiền Giang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (công văn số 1376/UBND-TM ngày 04 tháng 4 năm 2011) về kế hoạch sắp xếp các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang căn cứ vào Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh quản lý giai đoạn 2011 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg: Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ; KHĐT, TC, LĐ-TB và XH;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn