BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/BTP-CNTT
V/v triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý LLTP cho các Sở Tư pháp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từng bước xây dựng Hệ thốngthông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia Lý lịch tư pháp và thực hiện nhiệm vụ đượcgiao, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốcgia xây dựng Phần mềm quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp.Theo kế hoạch, phần mềm sẽ được tập huấn và chính thức đưa vào sử dụng trongtháng 03/2012. Để phần mềm được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, hỗ trợđắc lực cho công tác quản lý trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp tiếnhành triển khai thử nghiệm phần mềm trong thời gian từ 16/01/2012 đến20/02/2012. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp thực hiệnmột số công việc sau:

1. Tiếp nhận các tài liệu phụcvụ cho việc triển khai thử nghiệm phần mềm, gồm: địa chỉ và các tài khoản truycập phần mềm, tài liệu “Hướng dẫn sử dụng phần mềm” và “Phiếu đánh giá” do CụcCông nghệ thông tin gửi qua thư điện tử (theo địa chỉ email của Sở Tư pháp đãđăng ký trong Hệ thống thư điện tử Bộ Tư pháp);

2. Chuyển giao các tài liệu phụcvụ triển khai thử nghiệm phần mềm cho Phòng/ Bộ phận Lý lịch tư pháp thuộc Sở;

3. Chỉ đạo Phòng/ Bộ phận Lýlịch tư pháp thuộc Sở làm quen và sử dụng phần mềm vào công tác quản lý và cấpPhiếu Lý lịch tư pháp tại địa phương trong thời gian thử nghiệm, thực hiện đánhgiá sự đáp ứng của Phần mềm đối với yêu cầu quản lý, yêu cầu nghiệp vụ của côngtác Lý lịch tư pháp (theo các hướng dẫn tại Phiếu đánh giá) và gửi về Cục Côngnghệ thông tin trước ngày 20/02/2012.

* Các tài liệu phục vụ việctriển khai thử nghiệm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp -Cục Công nghệ thông tin (http://cntt.botuphap.vn).

* Các thông tin cần giải đáp,hướng dẫn đề nghị liên hệ:

Phòng Phát triển ứng dụng - CụcCông nghệ Thông tin Bộ Tư pháp,

Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình,Hà Nội,

Điện thoại: 04.62739716 – Fax:04.62739730,

Email: [email protected],

Người liên hệ: đ/c Đỗ Thị Hảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm LLTPQG (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Tiến Dũng