BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 359/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH quốc tế Hok (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1015/SKHĐT-ĐKĐT ngày 05/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH quốc tế Hok (ViệtNam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ cho thấy kể từ khithành lập đến nay doanh nghiệp này chưa đi vào hoạt động kinh doanh theo cácđiều khoản quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đước cấp. Đồng thời, do Việt Namchưa cam kết tại WTO đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3 (hiện diệnthương mại), cột ”hạn chế mở cửa thị trường” vì lý do an ninh quốc gia nên việcđăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ lập quy hoạch phát triển đôthị và nông thôn của Công ty quốc tế Hok (Việt Nam) 100% vốn đầu tư nước ngoàithuộc lĩnh vực hạn chế cho phép hoạt động. Vì vậy, theo Bộ Xây dựng chưa nênxem xét bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp này.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đối chiếu với các quy định hiện hành, thôngbáo để Nhà đầu tư được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh