Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 359/TCT /NV6
NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 668/CT-NV ngày 25/12/2001 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn việc trích khấu haoTSCĐ của hộ kinh doanh cá thể chuyển lên thành doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp quy định:

- Tài sản góp vốn nếu không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệtự do chuyển đổi, vàng thì phải được định giá.

- Đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp khi thành lập,thì tất cả thành viên sáng lập là người định giá các tài sản đó. Giá trị cáctài sản góp vốn phải được thông qua theo nguyên tắc nhất trí.

- Người định giá tài sản phải chịu trách nhiệm về tính trungthực chính xác đối với giá trị tài sản được góp vốn.

- Trường hợp người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quanchứng minh được tài sản góp vốn được định giá sai so với giá trị thực tế tạithơì điểm góp vốn, thì có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc ngườiđịnh giá phải định giá lại hoặc chỉ định tổ chức giám định để giám định lại giátrị tài sản góp vốn.

Như vậy trường hợp hộ kinh doanh cá thể góp tài sản cố địnhvào doanh nghiệp khi thành lập thì tất cả các thành viên sáng lập của doanhnghiệp là người định giá tài sản để đăng ký vốn kinh doanh và hạch toán vào tàisản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp sử dụng tài sản vào hoạt động sản xuấtkinh doanh thì doanh nghiệp được trích khấu hao hạch toán vào chi phí kinhdoanh theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Mục III Chế độ quản lý, sử dụng vàtrích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra thấy giá trị tài sảnđược định giá không đúng với giá trị thực tế để trích khấu hao thì cơ quan thuếcó quyền yêu cầu doanh nghiệp định giá lại, hoặc chỉ định tổ chức giám định đểgiám định lại giá trị tài sản góp vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.