THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 359/TTg-QHQT
V/v tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xây dựng tài liệu thông tin, giáo dục truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do ASEAN tài trợ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Y tế
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 920/BKH-KTĐNngày 17 tháng 02 năm 2009) về việc tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xâydựng tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” do Hiệphội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý việc tiếp nhận dự án “Chia sẻ thông tin và xâydựng tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông về bệnh sốt xuất huyết” doASEAN viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá là 74.000 USD (bảy mươi tư ngànđô la Mỹ).

2. Giao Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy địnhhiện hành; chỉ đạo cơ quan chủ dự án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quanliên quan để hoàn chỉnh văn kiện dự án và giám sát quá trình thực hiện, bảo đảmdự án hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX; TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm