VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 359/VPCP-TCCV
V/v: chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Ngoại giao.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 8088/TTr-BGTVT ngày 04 tháng11 năm 2008, Công văn số 9101/BGTVT-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2008 về dự thảoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải; của BộNội vụ tại Tờ trình số 3662/TTr-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2008; của Bộ Tư pháptại Công văn số 3280/BTP-PLHSHC ngày 14 tháng 10 năm 2008 và đề nghị của Bộtrưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêucầu:

1.Bộ Giao thông vận tải:

a)Chỉnh sửa Điều 1 dự thảo Quyết định quy định về chức năng của Cục Hàng hải ViệtNam theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ;

b)Bỏ tên giao dịch bằng tiếng Anh và tên viết tắt bằng tiếng Anh của Cục Hàng hảiViệt Nam ra khỏi Điều 1 dự thảo Quyết định;

c)Sáp nhập Ban Kế hoạch – Đầu tư và Ban Tài chính thành Ban Kế hoạch – Tài chínhvà đổi tên các ban thành các phòng tại khoản 1 Điều 3 dự thảo Quyết định;

d)Ghi rõ số lượng (không quá 03) Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tại khoản 1Điều 4 dự thảo Quyết định;

đ)Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm2009.

2.Bộ Nội vụ:

Căncứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ có ý kiến thẩm định bằng công văn và không đồngtrình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngangBộ.

3.Bộ Ngoại giao:

a)Khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn việc dịch tên của Bộ, cơ quan ngang Bộvà tên của các đơn vị của Bộ, cơ quan ngang Bộ ra tiếng nước ngoài theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2009;

b)Soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2009 dự thảo quyết địnhsửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Quyết định số 109/2008/QĐ-TTg ngày08 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để đổitên các ban thành các phòng.

Vănphòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, KTN, QHQT, TH, PL, HC, TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (05).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc