BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/BHXH-BT
V/v tham gia BHYT HSSV

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bo him xã hội các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương đã có nhiều cố gắng, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo chủđộng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và xây dựng kế hoạchtổ chức thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2015-2016, bước đầu đãthu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thu BHYT họcsinh, sinh viên tại một số địa phương đã bộc lộ một số vấn đề khó khăn, bất cập,tạo nên những bức xúc trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổchức thực hiện chính sách BHYT nói chung, BHYT cho học sinh, sinh viên nóiriêng.

Đ đm bo thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, nhất là trong năm học 2015-2016, năm học đầu tiêntriển khai thực hiệntheo những quyđnh mới của Luậl BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dn thực hin, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tnh, thành ph trựcthuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thểnhư sau:

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lạicác văn bn hướng dẫn liên ngành kp thi điều chnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Lut BHYT và các văn bn hướng dẫn thực hin (nếu có) trong vic tổ chức thu BHYT học sinh, sinhviên năm học 2015-2016.

2. Thống nhất với S Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các cơ s giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quc dân trên địa bàn tổ chức thu phíBHYT học sinh, sinh viên theo đúng quyđịnh tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1,Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT /BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dn thực hiện BHYT, cụ thểnhư sau:

- Đối với năm 2015: Thu phí BHYT học sinh sinh viên của những tháng còn lại năm 2015,thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào qu BHYT;

- Đối với năm 2016: cơ sở giáo dục thutiền đóng phần thuộc trách nhim phải đóng ca hc sinh, sinh viên 6 tháng hoặc mộtnăm một ln nộp vào quỹBHYT.Thời hạn sử dụng ghi trên th BHYT tương ứng với s tiền nộp vào quỹBHYT.

- Chỉ thực hiện thu phí BHYT một ln từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọngvà tự nguyện đóng. Thời hạn s dụng ghi trên th BHYT từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2016.

3. Tiếp tụcvà đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyn, ph biến chính sách pháp luật về BHYT cho mọi tầnglớp nhân dân; mở đợt tuyên truyền sâu rng với những nội dung phù hợp, cụ th, thiết thực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường hiểu rõ, nắmvững về trách nhiệm, quyn lợi của mình trong việctham gia và thực hiện chính sách BHYT ca Đảng và Nhà nước.

4. Nắm bt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mc, những vấn đề bất cập nổi cộm trong việcthu phí BHYT của học sinh, sinh viên thời gian qua theo tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng đảm bo quyền lợi của học sinh,sinh viên khi tham gia BHYT.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tnh nghiêm túc, khẩn trương trin khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để kp thời có hướngch đạo, gii quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Bộ GD&ĐT;
-
TngGiám đc, các Phó TGĐ;
- BHXH BQP, BHXH CAND;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyn Thị Minh