TNG CỤC THU
B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam);
(Đ/C:Lô CN2-1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Thạch Thất - Hà Nội)
-
Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2015049/YF OVC ngày 13/4/2015 của Công ty TNHHYoung Fast Optoelectronics (Việt Nam) về chính sách thuế và công văn s 34631/CT-HTr ngày 8/6/2015 của CụcThuế Thành phố Hà Nội.Về vấn đề này, sau khi báocáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách ưu đãi thuế TNDN

- Theo Nghị định s 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (Điều 33, Điểm b Khoản 3 Điều 34 và Khoản 5 Điều 35) thì cơ sở kinhdoanhmớithành lập từ dự án đầu tư vào ngànhnghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng thuếsuất 10% trong 15 năm, miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 nămtiếp theo.

-Tại Danh mục A Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư quy định:

“A. Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

I. Sản xuất vật liệu mới,năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo

1. Sản xuất vật liệucomposit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu q hiếm.

7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sảnxuất sản phẩm phn mềm, nội dung thông tin số; cung cấpcác dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thôngtin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệthông tin...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics (Việt Nam) sảnxuất linh kiện điện tử và thiết bị ngoại vi máy tính nếu thuộc lĩnh vực đặc biệtưu đãi đầu tư theo quy định thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định. Việc xác nhận Công ty có phải là doanh nghiệp sản xuất sảnphẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực đặc biệtưu đãi đầu tư hay không đềnghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoa họccông nghệ để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp Công ty không đáp ứng điều kiện để làdoanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì Công ty rà soát cácđiều kiện ưu đãi khác (nếu có, như địa bàn đầu tư, số lao độngsử dụng...) để xác định ưu đãi thuế TNDN phù hợp.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Trường hợp năm 2015, Công ty có thực hiện dự án đầutư mở rộng theo quy định thì đề nghị Công ty thựchiện theo quy định tại Khoản 6 Điu 18 Thông tư s 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c).
- Các đơn vị: PC, CST, QLCS (BTC);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung