BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3594/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với tiền công tác phí.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Rémy CoinTreau
(Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 22/7/2013 củaVăn phòng đại diện Rémy CoinTreau (VPĐD) phản ánh vướng mắc về thuế thu nhập cánhân (thuế TNCN) đối với khoản tiền công tác phí của người lao động làm việctại VPĐD. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 62/TT-BTC ngày27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

“...f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, côngtác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mứckhoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụngđối với từng trường hợp như sau:

- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trongcác cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội: mức khoán chi ápdụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chứckinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chứcquốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiệntheo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người lao động đicông tác nước ngoài, được Văn phòng đại diện thanh toán khoản chi công tác phí,nếu các khoản thanh toán nằm trong định mức chi công tác phí của VPĐD và chứngminh được đó là chi phí phát sinh của chuyến công tác nước ngoài phục vụ hoạtđộng của VPĐD thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu khoảnthanh toán công tác phí vượt quá định mức chi công tác phí của VPĐD quy địnhthì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động phần thanh toánvượt định mức quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện RémyCoinTreau được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách;
- Cục Thuế Tp. HCM;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn