BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3595/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quá trình thực hiện thủ tục nhậpkhẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển người Việt Nam định cư ởnước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy địnhtại khoản 2, Điều 5, Mục II Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của BộTài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thốngnhất thực hiện như sau:

Công chức hải quan thực hiện thủtục nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng đã được vận chuyển từ nước ngoài về đến cửakhẩu theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Mục II Thông tư số 118/2009/TT-BTC cótrách nhiệm kiểm tra thực tế xe ôtô và xác nhận trên tờ khai hải quan phi mậudịch về kết quả kiểm tra thực tế xe theo đúng quy định; căn cứ kết quả kiểm trathực tế xe ô tô đã được xác nhận trên tờ khai hải quan công chức hải quan tínhthuế (thuế tiêu thụ đặc biệt) và xác định số tiền thuế phải nộp.

Sau khi Việt kiều hồi hương thựchiện việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quyđịnh tại khoản 3, Điều 3, Mục II Thông tư số 118/2009/TT-BTC tại cơ quan Đăngkiểm và nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu bản thông báo kết quả kiểm tra nêutrên của cơ quan Đăng kiểm thì công chức hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếugiữa nội dung xác nhận kết quả kiểm tra thực tế xe trên tờ khai phi mậu dịchvới kết quả kiểm tra của cơ quan Đăng kiểm để điều chỉnh số tiền thuế phải nộp(đối với trường hợp phải điều chỉnh).

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện nội dung chỉ đạo trên. Quá trình thực hiện, có vướng mắcphát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phốbáo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường