VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3596/VPCP-QHQT
V/v dự án xây dựng nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 ở Lào

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1575/GTVT-QHQT ngày 09 tháng 5 năm 2002) về việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề có liên quan đến Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 ở Nam Lào trước ngày 20 tháng 7 năm 2002.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) ngừng ngay tất cả các công việc có liên quan đến triển khai Dự án nói trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý