VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3597/VPCP-QHQT
V/v tiếp tục đón khách tham quan du lịch Trung Quốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế.
- Tổng cục Du lịch.

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 869/TCDL-DL ngày 21 tháng 7 năm 2003) về việc tiếp tục cho phép đón khách Trung Quốc theo Quy chế 229, tiếp theo công văn số 3368/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1.Việc người Trung Quốc vào nước ta tham quan du lịch, tạm thời thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 229/1998/QĐ-TCDL ngày 02 tháng 7 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (giấy thông hành mẫu cũ và mới).

2. Các cơ quan chức năng cần chủ động, tích cực kiểm tra tại các cửa khẩu để kiểm soát, phát hiện kịp thời, có biện pháp xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh, ngăn ngừa dịch bệnh.

3. Bộ Ngoại giao thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc về một cơ chế mới đối với loại hình khách du lịch này.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự