BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 35TCT/DNK
V/v: Thuế đối với hạng mục công trình Lô C c.ty Thái Dương

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời Công văn số 261/CT-TTr ngày11/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến xử lý thuế đối vớihạng mục công trình lô C của Công ty TNHH Thái Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến trảlời như sau:

- Tại Mục III, Thông tư số 25/1999/TT-BTCngày 08/03/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với các sản phẩm xâydựng cơ bản, tàu đóng mới, sửa chữa lớn tàu đã hoàn thành trong năm 1998 nhưngđến ngày 31/12/1998 chưa làm thủ tục để thanh toán, quy định hồ sơ, thủ tục vàtrình tự, thẩm quyền xử lý thuế đối với sản phẩm XDCB, tàu đóng mới… để đượctính thuế doanh thu là:

* Hồ sơ, thủ tục:

+ Công văn đề nghị của cơ sở.

+ Hợp đồng (đối với hoạt động XDCBlà hợp đồng xây dựng, lắp đặt giữa bên A và bên B theo đúng quy định chế độXDCB).

+ Biên bản nghiệm thu khối lượnggiá trị thực hiện, hoàn thành đến 31/12/1998 (đối với hoạt động XDCB nếu đãhoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao thì phải có biên bản nghiệm thu kỹthuật; nếu đã hoàn thành nhưng chưa có biên bản nghiệm thu giá trị khối lượngthực hiện và nghiệm thu kỹ thuật thì phải có biên bản xác định giá trị khốilượng thực hiện có xác nhận của bên A).

* Trình tự xử lý: Sau khi nhận đượchồ sơ, Cục thuế phải chủ trì cùng Cục Quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệptổ chức thẩm tra xác định, nếu đủ điều kiện, thủ tục thì có ý kiến bằng văn bảnbáo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế), căn cứ hồ sơ Cục Thuế gửi, Tổng cục Thuếhoàn tất hồ sơ báo cáo Bộ để giải quyết.

- Theo hướng dẫn tại điểm 1 Côngvăn số 3314 TCT/NV1 ngày 29/6/1999 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với sảnphẩm xây dựng cơ bản thì đối với các trường hợp sản phẩm xây dựng cơ bản đãhoàn thành, bàn giao (có biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng thực hiện, biênbản nghiệm thu kỹ thuật và biên bản bàn giao) trước ngày 01/1/1999 chưa kể đãthu được tiền hay chưa thu được tiền thì không thuộc đối tượng xử lý của Thôngtư 25/1999/TT-BTC ngày 8/3/1999 của Bộ Tài chính, các trường hợp này được tínhthuế doanh thu, nếu đơn vị chưa kê khai doanh thu năm 1998 thì xử lý truy thuthuế doanh thu và tùy nguyên nhân Cục thuế xử phạt vi phạm đối với đơn vị theoquy định.

Căn cứ các quy định trên Tổng cụcThuế đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại, trường hợp hạng mục công trình lô C đã đủđiều kiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3314 TCT/NV1 ngày 29/6/1999 và CụcThuế đã xử lý tính thuế doanh thu, công ty đã nộp thì không tính lại để truythu, hoàn vì quá 3 năm theo quy định tại Điều 27 Luật thuế doanh thu; trườnghợp được thực hiện theo Thông tư số 25/1999/TT-BTC nhưng công ty không làm đủthủ tục và chưa có quyết định xử lý của Bộ Tài chính thì phải tính thuế GTGTtheo Công văn số 4209 TCT/NV6 ngày 06/11/2002 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhBạc Liêu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến