BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/BXD-KHTC
V/v: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 09/TCHC ngày 07/01/2009 của Công ty Xi măng Hải Phòng về việc cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải xi măngHải Phòng và Công ty cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Thương mại dịchvụ vận tải xi măng Hải Phòng và Công ty cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng là haiCông ty cổ phần được hình thành từ việc cổ phần hoá hai bộ phận doanh nghiệpthuộc Công ty xi măng Hải Phòng. Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phốHải Phòng xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phầnThương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng và Công ty cổ phần Bao bì xi măngHải Phòng theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang