BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 36/BXD-KTXD
V/v: Dự toán chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6

Trả lời văn bản số 111/BQLDA6 -KTKH ngày 13/1/2009 của Banquản lý dự án 6 - Cục Đường bộ Việt Nam về dự toán chi phí xây dựng công trình,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Dự toán chi phí xây dựng công trình được lập trên cơ sởbản vẽ thiết kế công trình, các công việc phải thực hiện. Định mức, đơn giá ápdụng để lập dự toán chi phí xây dựng công trình tương ứng với danh mục và nộidung của khối lượng công tác xây dựng, biện pháp thi công của công trình. Việc ápdụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hoặc ban hànhtương ứng với nội dung công việc thi công và biện pháp thi công để lập dự toánchi phí xây dựng công trình là phự hợp với qui định.

- Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phảidi chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy chi phí nhân công còn có thêmphụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấpmang tính ngành nghề để bảo đảm cho công nhân làm việc ở các công trường ổnđịnh cuộc sống), do vậy việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong chi phí nhâncông là phù hợp.

Ban quản lý dự án 6 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh