TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP Sơn dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0304610624

Trảlời văn thư không số ngày 23/12/2013 của Công ty về việc sử dụng hóa đơn, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnNghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy địnhvề hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“ Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đãlập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất,cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biênbản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàngkhai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theopháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và ngườibán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luậtvà đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụnghóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biênbản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khaithuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việcmất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụngcó liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bênchuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuêđể xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

Trường hợp Côngty theo trình bày xuất hóa đơn liên 2 cho khách hàng là Công ty CP Lilama (Côngty Lilama), trong quá trình khách hàng lưu trữ và luân chuyển hóa đơn bị mờ vàkhông thấy rõ nội dung thì Công ty và bên mua hàng thực hiện theo hướng dẫn nêutrên. Công ty Lilama sử dụng hóa đơn bản sao liên 1 có ký xác nhận, đóng dấucủa Công ty kèm theo liên 2 hóa đơn và biên bản về việc liên 2 hóa đơn bị mờ đểlàm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Cục ThuếTP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3567 – 332433/ 13 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga