TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/GSQL-GQ1
V/v kiểm soát tải trọng PTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1152/HQQB-NV ngày 23/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, công văn số 9047/HQHP-GSQL ngày 3/12/2015 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận những vấn đề Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan Tp. Hải Phòng nêu tại công văn số 1152/HQQB-NV và công văn số 9047/HQHP-GSQL dẫn trên để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Trong khi chờ hướng dẫn đề nghị đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện. Căn cứ thực tế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện việc kiểm tra trọng tải phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan Tp. Hải Phòng đề xuất phương án xử lý phù hợp với thực tế, để Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tổng hợp báo cáo, có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu:VT,GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải