HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/HĐND-TH
V/v đính chính, bổ sung Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh

Quảng Trị, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh. Do sơ suất trong khâu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND tỉnh và tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Công văn số 06/HĐND-TH ngày 31/01/2019 về việc đề nghị thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, tự vệ nên Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo đính chính, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh, như sau:

“Căn cứ ban hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành Nghị định. Riêng đối với chế độ phụ cấp hành tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho Chỉ Huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã và phụ cấp của Thôn Đội trưởng; mức chi phí đi lại cho dân quân, tự vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ cho đến khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chế độ nói trên theo tinh thần Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ thì Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành”./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Dũng