BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/TCHQ-TXNK
V/v tài sản cố định và sản phẩm hư hỏng tiêu hủy của DNCX

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1382/HQĐNg-TXNK ngày29/11/2011 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc miễn thuế, không thu thuế đốivới máy móc, thiết bị, sản phẩm hư hỏng tiêu hủy của Doanh nghiệp chế xuất. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục tiêu hủy:

Việc tiêu hủy máy móc, thiết bị, hàng hóa không đảm bảo chấtlượng đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng căn cứ quy định tại điểm c, khoản 4 PhầnII Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương). Để thực hiện việc tiêu hủy phải tuân thủ các quy định của pháp luật vàcó sự giám sát của cơ quan Hải quan theo tiết c, khoản 5, Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CPngày 14/03/2008 của Chính phủ; khoản 2c Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 của Chính phủ thì Doanh nghiệp chế xuất chỉ được phép bán vào thịtrường nội địa phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộcDanh mục mặt hàng cấm nhập khẩu quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 hoặc thuộc Danh mục mặt hàng được phép nhập khẩu vào Việt Nam theoquy định tại Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006.

2. Về chế độ thuế:

Khi Doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa đáp ứng quy định tạiđiểm 1 nêu trên thì Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục Hải quan theo quyđịnh tại điểm c.2 khoản 3 Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC và thực hiện nộpthuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường