THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 360/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ kế hoạch và Đầu tư (công văn số 921/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 02 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏhóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam” với tổng kinh phí viện trợkhông hoàn lại của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) là 4.300.800 USD; của Chươngtrình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) là 110.000 USD và của Tổ chức Nôngnghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) là 100.000 USD. Vốn đối ứng cho Dựán được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trườngtheo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quanliên quan thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện Dự án với các nhà tài trợ và chủtrì triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà tài trợbiết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm